Palmares

WORLD FINALS CHAMPION 2021 ROTAX

Nederlands kampioen Rotax DD2 Master

3e Nederlands kampioen Rotax DD2

Vice Belgisch kampioen Rotax DD2

Kampioen GK4 schakel KZ2

Belgisch kampioen Rotax DD2 Master

Vice Belgisch kampioen Rotax DD2 Master

Vice Nederlands kampioen Rotax DD2

3e Belgisch kampioen Rotax DD2

2e BNL Rotax DD2 Master

Nederlands Kampioen Rotax DD2

3e BMC Rotax DD2

BNL Kampioen Rotax DD2 Master

Vice Nederlands kampioen Rotax DD2

Belgisch kampioen Rotax DD2

Vice Belgisch kampioen Rotax DD2

1e BNL DD2 Master Kampioen

Belgisch Kampioen Rotax Junior

3e Belgisch kampioenschap Rotax junior

5e Belgisch kampioenschap Rotax junior

Participation on WSK, DKM, Europees en Worldcup KZ

5e BMC Junior Kampioenschap

3e BNL KZ Kampioenschap

4e BNL KZ Kampioenschap

3e Europees Kampioenschap  Rotax DD2

Vice Nederlands Kampioen Rotax DD2

Belgisch Kampioen Rotax DD2

3e BNL Kampioen Rotax DD2

4e BNL Kampioen Rotax DD2

Belgian Max Challenge DD2
Kampioen

Dutch Rotax Max Challenge DD2
Kampioen

Europees Winterkampioenschap
Vice Kampioen

Belgian Max Challenge DD2
Vice Kampioen

Chrono Wintercup
Kampioen

Belgian Max Challenge DD2 Kampioen

Belgian Max Challenge Senior Max
Kampioen

Chrono DD2
Kampioen

Belgian Max Challenge DD2
Kampioen

RACB Belgisch Kampioenschap ICC/KZ2
3e

VAS Senior Max
Kampioen

VAS Senior Max
Vice Kampioen

VAS DD2 Max
Kampioen

VAS Gentleman Max
Kampioen

Chrono Senior Max
Vice Kampioen

Inhoud accordeon

VAS Junior Max
Kampioen

Europees Kampioenschap Junior Max
Vice Kampioen

Promotion
Kampioen

VAS Senior Max
Vice Kampioen

VAS Junior Max
Vice Kampioen

GIRS
Kampioen

Promotion
Kampioen

Promotion
Kampioen

VAS ICA (inter a)
Kampioen

Promotion
Kampioen

Promotion
Kampioen

Belgisch Kampioenschap ICC
Kampioen

Promotion
Kampioen

Arrive and Drive arrangement Schepers Racing Heusden/Zolder